top of page

FOSFATOS

 • FOSFATO DIAMONICO 

 • FOSFATO DICALCICO

 • FOSFATO DIPOTASICO

 • FOSFATO DISODICO 

 • FOSFATO MONOAMONICO 

 • FOSFATO MONOCALCICO

 • FOSFATO MONOMAGNESICO 

 • FOSFATO MONOPOTASICO

 • FOSFATO MONOSODICO

 • FOSFATO TRICALCICO

 • FOSFATO TRISODICO

 • HEXAMETAFOSFATO DE SODIO 

 • PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO  

 • PIROFOSFATO NEUTRO DE POTASIO

 • PIROFOSFATO NEUTRO DE SODIO  

 • TRIPOLIFOSFATO DE SODIO  

bottom of page